شروع پرواز به مقصد دنیزلی

شروع 4 پرواز آنتالیا سالیانه با ایرباس هواپیمایی آتا
به مقصد فرودگاه دنیزلی