قوانین و مقررات
شرایط کنسلی

ماده 2: موضوع قرارداد موضوع این قرارداد تعیین حدود وظایف ومسئولیت های طرفین قرارداد وهمچنین هزینه خدمات گردشگری جهت ارائه به شرح مندرج درقرارداد برمبنای واحد پول ملی ایران می باشد شرایط قراداد: ماده 3 : چنانچه گشت ازسوی کارگزار به دلیل حد نصاب نرسیدن قابل اجرا نباشد، کارگزار موظف است حداقل یک هفته قبل از تاریح اجرای گشت مراتب را به نحو مقتضی با ارائه دلایل به اطلاع گردشگری رسانده ، نسبت به استرداد کل وجوه دریافتی از گردشگر اقدام نماید تبصره : چنانچه دربازه زمانی مقرر، کارگزار ابطال گشت را اعلام ننموده ومبلغ دریافتی را به گردشگر بازنگرداند ، کارگزار باید به تناسب مبلغ وصولی ازگردشگر، جریمه اضافی پرداخت کند ماده 4:ساعت تخلیه اتاقهای هتل براساس قوانین ومقررات حاکم درمقصد مورد نظر بوده ، گردشگر موظف به رعایت آن می باشد تبصره :درصورت تحویل اتاق زودتر ازموعد مقرر توسط گردشگر، هیچ مبلغی به گردشگر مسترد نخواهد شد ماده 5: گردشگران انفرادی (تک نفره ) به هنگام ثبت نام مشمول مقررات ونرخ استفاده ازاتاق یک تخته می باشند ماده6: درخصوص تورهای برنامه ریزی با پروازهای غیر چارتر ، شرایط ابطال مطابق با مقررات شرکت هواپیمایی مربوطه و هتل محل اقامت اعمال خواهد شد کارگزار موظف است هنگام عقد این قرارداد توضیحات کامل را به گردشگر بدهد ماده 7 : چنانچه دربرخی مقاصد در بدو ورود گردشگر به فرودگاه کشور مقصد ، گذرنامه وی توسط مقامات ذیربط اخذ ونگهداری تا به هنگام مراجعت درفرودگاه به گردشگر عودت داده شود در چنین شرایطی هیچگونه مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود ماده 8: درصورتیکه مطابق شرایط اعلامی ازسوی سفارتخانه درخصوص بازگشت گردشگر ، تضمینی ازکارگزار اخذ شود گردشگر موظف است به همان میزان ، ضمانت نامه بانکی به کارگزار تسلیم نماید تبصره : گردشگران پس از بازگشت ازسفر، جهت دریافت ضمانت بانکی سپرده شده لازم است بادردست داشتن اصل گذرنامه وتصویر صفحه مربوط به مهر ورود وخروج کشو رمقصد به کارگزار مراجعه نماید وکارگزار موظف است پس ازتائید اصالت وصحت مدارک ارائه شده ، فورا نسبت به فک ضمانت نامه اقدام نماید ماده 9: درصورتیکه درروادید صادره مدت زمان مشخصی جهت اقامت پیش بینی شده باشد ، چنانچه هریک ازگردشگران از بازگشت به کشور درتاریخ ازپیش تعیین شده خودداری نمایند واین امر باتوجه به تعهد گردشگر موجبات خسارت به کارگزار را فراهم آورد، کارگزار مجاز است باارائه مدارک مستدل ، معادل هزینه(خسارت ) وارده را ازطریق ضبط ضمانت نامه به نفع خو دریافت نماید ماده 10:درصورت عدم صدور ویزا ازطرف کشور مقصد، کارگزار دراین خصوص مسئولیتی نداشته ، لیکن درصورتی که کارگزار دراین خصوص هزینه ای متقبل شده باشد جهت اخذ هزینه های انجام شده موظف است اسناد ومدارک معتبر به گردشگر ارائه نماید ماده 11: درصورتیکه گردشگر برای سایر گردشگران یا سرپرست گروه ، راهنمایان محلی ودرکل کسانی که دراجرای گشت نقض داشتند مزاحمتی ایجاد نماید ویا مرتکب اعمال خلاف شئون واخلاق عرفی درکشور مربوطه گردد. سرپرست گروه موظف است بنا به صورتجلسه وگواهی دیگر اعضای گروه حسب مورد تصمیم لازم را درخصوص آن گردشگر اتخاذ نموده ومراتب را جهت اقدام به کارگزار مجری گزارش نماید ماده 12: رسیدگی به هر گونه اختلاف فی مابین طرفین قرارداد با ارائه دلایل برعهده سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری بوده وآراء صادره ازسازمان برای طرفین لازم الاجراست ماده 13: درصورت انصراف کتبی گزدشگر ازهمراهی گشت درتورهای غیر قابل تغییر وغیر قابل استرداد ، ازیک ماه تا سه هفته قبل ازپرواز معادل 10 درصد قیمت کل تور ، ازسه هفته تایک هفته مانده به زمان اجرای تور ، معادل 20 درصد ودرفاصله یکهفته تا72 ساعت قبل ازپرواز معادل 30 درصد قیمت کل تور ودرکمتر از 72 ساعت قبل ازپرواز معادل 50 درصد قیمت کل تور به عنوان جریمه ازکل مبلغ گشت کسر ومابقی وجوه به گردشگر پرداخت خواهد شد ماده 14:درخصوص ثبت نام گروهی درشرایط عادی (غیر فورس) فقط فردی که به نمایندگی ازسوی گردشگران اقدام به ثبت نام وعقد قرارداد نموده مجاز به مراجعه به کارگزار جهت پیگیری ، ابطال ویا دریافت وجوه پرداختی بوده وسایرگردشگران دراین خصوص مجاز مراجعه به کارگزار نمی باشند تبصره: کارگزار موظف است تاریخ وشماره انصراف کتبی ازگردشگر را دردفتر رسمی خود ثبت وبه گردشگر اعلام نماید ماده 15: رعایت شئونات واخلاقیات درطول سفر ازسوی گردشگر الزامی بوده وهمچنین گردشگر موظف به رعایت کلیه مقررات کشور مقصد می باشد. لذا عواقب ارتکاب هرگونه تخلف وتبعات داشتن داروهایی که احیانا درکشور مقصد غیر مجاز بوده برعهده گردشگراست وچنانچه ازاین بابت کارگزار جریمه ای پرداخت نماید می تواند با ارائه مستندات هزینه انجام شده را ازگردشگر دریافت نماید تبصره : کارگزار موظف است موارد مربوط به مقررات خاص کشورها ( ازجمله ممنوعیت های دارویی ، رفتاری وفرهنگی و...) را به طور کامل به گردشگران توضیح داده وبه صورت کتبی اعلام نمایند ماده16: اگر مسافرت به صورت گروهی وخانوادگی باشد ، درصورتیکه درخواست روادید هریک ازگردشگران ، مردود یا با تاخیر دریافت شود بقیه گردشگران ملزم به استفاده ازخدمات درخواستی ودرصورت عدم استفاده می بایست کلیه هزینه های مربوط به ابطال را با درنظر گرفتن مفاده ماده 13 این قرداد پرداخت نمایند تبصره : درخصوص بستگان درجه یک (پدر ، مادر، همسر، فرزند مجرد ) هزینه روادید ویک شب اقامت درهتل وجریمه ابطال بلیط دریافت میگردد. ماده 17: حفظ اموال ومدارک شخصی به عهده گردشگر بوده ودرصورت مفقود شدن آن مسئولتی متوجه مدیر گشت یا کارگزار نخواهد بود ماده 18 : چنانچه صدور روادید وتحویل گذرنامه توسط برخی سفارتخانه ها درساعت آخر قبل ازشروع سفر صورت بگیرد گردشگر بایسیتی مقدمات سفر خودراقبلا آماده نموده باشد ماد ه 19:گردشگر موظف است هنگام ثبت نام معادل 50 درصد هزینه کل توررا درقبال اخذ رسید پرداخت وتازمان تحویل مدارک وقطعیت سفر ، الباقی هزنیه گشت راتسویه نماید ماده 20: درصورت درخواست سفارتخانه مربوط جهت انجام مصاحبه باگردشگر ویا انگشت نگاری به منظور صدور روادید، گردشگر بایستی با هماهنگی کارگزار درموعد مقرر درکنسولگری سفارتخانه ذیربط حضور یافته ودرمصاحبه شرکت نماید وچنانچه به دلیل عدم انجام امور مذکور روادید ازسوی سفارتخانه صادر نگردد جرائم تعیین شده درماده 13 این قرارداد اخذ خواهد شد تبصره : درصورتیکه گردشگر کلیه مدارک مورد نیاز را به موقع تسلیم وبراساس ضرورت نیز دروقت مقرر درسفارتخانه مربوطه حاضر ومراحل مختلف مصاحبه را انجام دهد ولی به هرعلت سفارت از صدور روادید خوددرای نماید چنانچه روادید درخواستی مطابق قسمت (ب ) ماده 1 این قرارداد ازنوع فوری باشد، کارگزار موظف به استرداد کل وجه دریافتی بوده پس از کسر هزینه های مربوط به کنسلی بلیط ویک شب اقامت به عنوان هزینه های انجام شده بوده ودرصورتی که روادید عادی باشد کارگزار موظف است کلیه وجوه دریافتی را به گردشگر مسترد نماید ماده 21: گردشگر موظف است درساعات اعلام شده ، دربرنامه های گشت وترانسفر فرودگاهی شرکت نموده ودرصورت عدم حضور به موقع هنگام حرکت گشت ، شخصاً باستی هزینه های مربوطه را جهت پیوستن به گروه وادامه برنامه گشت پرداخت نماید درغیر این صورت کارگزار مربوطه هیچگونه مسئولیتی دراین خصوص نخواهد داشت ماده 22: درصورت ابطال گشت توسط گردشگر، کارگزار مجاز به ابطال روادید صادره برای گردشگر توسط مقامات سفارت صادرکننده روادید خواهد بود ماده 23: درقبال هرگونه افزایش غیرارادی درقیمت گشت اعم ازافزایش نرخ بلیط ویا سایر خدمات با ارائه مدارک مستند از سوی کارگزار با تائید سازمان ، گردشگر موظف به پرداخت مابه التفاوت اعلام شده ازسوی کارگزار می باشد تبصره : پرداخت کلیه عوارض خروج ازکشور برعهده گردشگرمی باشد ماده 24: چنانچه گردشگر ممنوع الخروج باشد ویا دربدو ورود به کشوری مقامات محلی ازورد آن به کشور جلوگیری نمایند، گردشگر ملزم به پرداخت هزینه های صورت گرفته ازسوی کارگزار با ارائه مستندات ومدارک مربوطه خواهد بود . سرپرست گشت نیز موظف به همکاری جهت بازگشت گردشگر به کشور می باشد وهیچ نوعی مسئولیتی دراین خصوص متوجه کارگزار نخوهد بود ماده 25: درصورتیکه برنامه گشت ارائه شده توسط کارگزاردرطول سفرعیناً به اجرا گذاشته نشود ویا درسطحی بالاتر ازآنچه درقرارداد توافق شده ارائه نگرددگردشگر مجاز است موارد را به ارائه دلایل مستدل به کارگزار اعلام نموده ، کارگزار موظف به جلب رضایت گردشگرمی باشد ودرصورت بروز اختلاف رای سازمان به عنوان حاکم مورد ذیرش طرفین قرار خواهد گرفت ماده 26: درصورتی که گردشگر درخارج ازکشور مستقلاً وخارج ازبرنامه گشت ارائه شده نسبت به خریداری خدمات اختیاری اقدام نموده ودرآن شرکت نماید هزنیه ومسئولیت عواقب آن درخصوص بروز حوادث برعهده گردشگر خواهد بود ماده 27: کارگزار موظف است درصورتیکه روادید دارای شرایط خاصی ازجمله مدت اقامت محدود، مدت زمان معین برای ورود به کشور مقصد ازتاریخ صدور روادید باشد ضمن ارائه توضیحات کامل به گردشگر ، تصویر روادید را به تائید گردشگررسانده و ضمیمه قرارداد نموده ومحدودیتهای یاد شده را درحاشیه قرارداد مکتوب نماید ماده 28 : کارگزار موظف است مطابق با دستور العمل بیمه ابلاغی ازسوی سازمان اقدامات لازم را درخصوص پوشش بیمه ای تکلیفی واختیاری به عمل آورده ودرصورت بروز هرنوع حادثه ای درطول سفر علاوه بر اقدام براساس شرایط بیمه تحت پوشش نسبت به همکاری ومساعدت های لازم دراین خصوص اقدام نماید ماده 29: کارگزار موظف است درصورت ابطال پرواز ازسوی ایرلاین موضوع این قرارداد ، مساعی خودرا جهت اعزام گردشگران با اولین پرواز بعدی با توافق ورضایت گردشگران به کارگرفته ، لذا تغییرات احتمالی نرخ پرواز مورد نظر با پرواز ابطال شده ازسوی کارگزار قابل مذاکره وتعدیل خواهد بود ماده 30: کنترل مدارک گردشگر، ازحمله تاریخ اعتبار گذرنامه گردشگر وشرایط سنی همراهان بر عهده کارگزار می باشد. لذا درصورت قصور دراین زمینه توسط کارگزار، کلیه هزینه ها وخسارات برعهده کارگزار خواهد بود ماده 31: کارگزار یا نماینده وی موظف است هنگام عقد قرارداد توضیحات لازم را درخصوص مواد قرارداد وتبصره های آن به گردشگر ارائه نماید . همچنین کارگزار موظف است پس ازعقد قرارداد وامضاء قرداد با گردشگر یک نسخه امضاء شده از آن را که مهمور به مهر دفتر شده است را تحویل گردشگر یک نسخه را نزد خود نگاهدارد ماده 32: کارگزار متعهد است که برنامه سفر وگشت مورد توافق را به طور کامل ودقیق انجام دهید لیکن درصورت وقوع حوادث وپیشامدهای غیر منتظره ازقبیل جنگ ، شورش ، اعتصاب ، ومشکلاتی کارگزار خارج بوده وسبب ابطال یا تغییر برنامه گشت شود مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود لیکن کارگزار موظف است وجوه دریافتی را به گردشگر متسرد نماید ماده 33: کارگزار متعهد است درصورت بروز هرگونه اتفاقی برای گردشگر یا گردشگران درکشور مقصد نمایندگی جمهوری اسلامی ایران را درآن کشور ازموضوع مطلع سازد ماده 34 : کارگزار موظف است درقبال دریافت مدارک گردشگر اعم ازگذرنامه ، شناسنامه و...... ونیر کلیه وجوه واریزی ازسوی ایشان نسبت به صدور رسید در سربرگ رسمی خود باذکر تاریخ اقدام نماید تبصره : کاگزار موظف است شماره حسابی را که لازم است هزینه های سفر به آن واریز شود رادرذیل قرداد ذکر نماید ماده 35: کارگزار موظف است قبل ازعقد قرارداد تمام اطلاعات وجزئیات کشور مقصد را درقالب دفترچه راهنما به گردشگر ارائه تا ازهمه شرایط ومقررات مربوطه آگاهی داشته باشد این قرارداد در 2 نسخه مشتمل بر35 ماده و14 تبصره تنظیم که هرکدام حکم واحد راداشته وبراساس مواد230 ،221،10 قانون مدنی بوده که برای طرفین ویا قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع می باشد